ورقه آمل

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده صادقى و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

اکتشافى

توضیحات

بررسى نواحى پتانسیل دار معدنى در ورقه آمل مقیاس 100000/

کلید واژه ها: مازندران