ورقه حنا

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مناف نژاد و گلیائى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

اکتشافى

توضیحات

بررسى نواحى امید بخش معدنى در ورقه حنا  مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد