سراسر ایران

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده محمد صادق مناف نژاد-محمدجعفر نیک فر وغضنفرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۳

خلاصه توضیحات

بررسى رسهاى ایران

توضیحات

ارائه نقشه مقدماتى پراکندگیهاى ایران بصورت پیش نویس در مقیاس یک میلیونیم

کلید واژه ها: سایر موارد