زون ارسباران(طلاى صفى خانلو- نقدوز)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان خراسان شمالى , گیلان
نویسنده -دکتر مهرپرتو-بهزاد محمدى و قدیم زاده علو اکبرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

اکتشافات نیمه تفضیلى- تفضیلى طلا

توضیحات

تهیه نقشه 5000/1  معدنى  تهیه نقشه 2000/1 محدوده هاى پر عیارحفر 96 رشته ترانشه وبررسى کانى سازى مس در محدوده حفر چهار گمانه تخمین وارزیابى مقدماتى ذخیره  ،تست در آزمایشگاه نوآورى واستحصال طلا     

کلید واژه ها: خراسان شمالى گیلان