گزارش عملیات صحرایى

نوع گزارش گزارش عملیات صحرایى
گروه نقشه برداری
استان چهارمحال
نویسنده گروع نقشه بردارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

U.T.M ا-ندازه‌گیرى طولهاى پیمایش اندازه‌گیرى زوایاى پیمایش

توضیحات

گزارشى از عملیات صحرائى شناسائى و تهیه کروکى از منطقه مورد نظر انتخاب و ایجاد ایستگاههاى اصلى پیمایش تعیین مختصات U.T.M ا-ندازه‌گیرى طولهاى پیمایش اندازه‌گیرى زوایاى پیمایش تعیین ژیزمان یکى از امتدادها تصحیح زوایاى افقى پیمایش محاسبه پیمایش برداشت تاکئومترى وارد کردن اطلاعات زمینى به کامپیوتر و محاسبه نقاط برداشت شده توسط نرم‌افزارPWF کارتوگرافى و تهیه نقشه باSDRMAP نقشه بردارى از منطقه کوهرنگ نقشه بردارى از غار علیصدر(تصویر) نقشه توپوگرافى منطقه چاه زاغو پلان سازمان زمین شناسى به مقیاس 1:500

کلید واژه ها: چهارمحال