زون اسفندقه- دولت آباد

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده محمد صادقى و دلاور محبى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

بررسى اکتشاف سیستماتیک ناحیه اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون اسفندقه 1383

کلید واژه ها: سایر موارد