گزارش ماه نشان ۱:۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى سرب و روى و مس در منطقه ماه نشان ۱۳۸۰

کلید واژه ها: سایر موارد