گزارش دیزج ۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مژگان زارعى نژاد - شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى مس  سرب و روى طلا در منطقه دیزج 1381  

کلید واژه ها: سایر موارد