کاشان

نوع گزارش تهیه پایگاه اطلاعاتى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مریم عرفاتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

بررسى پلى متال

توضیحات

گزارش مطالعات مدل سازى در محیط GIS براى پلى متالها صورت گرفت.

کلید واژه ها: سایر موارد