تکاب

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مریم عرفاتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى پتانسیل در سرب وروى تیپ انگوران

توضیحات

(به علت بازبینى اطلاعات ژئوفیزک هوایى وژئوشیمى منطقه بنا به خواسته مدیریت ژئومتیکس ) 1382

کلید واژه ها: سایر موارد