ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰سلماس

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان غربى
نویسنده سید تقى دلاور و دکتر لطفى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

تهیه نقشه مقدماتى وپتانسیل مواد معدنى در محدوده گستره ورقه 1:100.000 سلماس 1380    

کلید واژه ها: آذربایجان غربى