زون بافق پشت بادام

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان یزد
نویسنده مژگان زارعى نژاد و 6 نفر از همکاران
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

تهیه نواحى امید بخش طلا آهن مس وپاراژنز همراه

توضیحات

بصورت کار تیمى در مدیریت ژئومتیکس این کار صورت گرفت ودر سال 1383 به اتمام رسید

کلید واژه ها: یزد