نقشه سایزموتکتونیک جهان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده دکتر حقى پور و جعفرى راد موسوى –صادقى – دلاور –نازى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل زلزله خیز دنیا

توضیحات

اطلاعات داخل نقشه حاوى 5000 سال زلزله وپیاده سازى کلیه آتشفشان ها .1381

کلید واژه ها: سایر موارد