گزارش وضعیت طلا

نوع گزارش تهیه پایگاه اطلاعاتى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده پانته آ گیاهچى و اصفهانى نژاد و موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

تهیه پایگاه طلا

توضیحات

  جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتى طلا ووضعیت آن در ایران وجهان 1381

کلید واژه ها: سایر موارد