برگه چاپان

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا جعفرى و سید على موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

توضیحات

گزارش بازدید مناطق امید بخش ژئوفیزیکى

کلید واژه ها: سایر موارد