برگه پاریز

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده سید على موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

کلید واژه ها: سایر موارد