گزارش چاپان ۱:۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مریم عرفانى –شیدا اسکندرى –سارا کیانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى مس وآهن در منطقه چاپان 1379     

کلید واژه ها: سایر موارد