گزارش رفسنجان I ۱:۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان کرمان
نویسنده شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى سرب وروى در منطقه رفسنجان    1379  

کلید واژه ها: کرمان