گزارش طرق ۱:۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى شناسایى پتانسیل مس در منطقه طرق 1382

کلید واژه ها: سایر موارد