گزارش شاهین دژ ۱:۱۰۰.۰۰۰

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان آذربایجان غربى
نویسنده شیدا اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى ورقه شاهین دژ

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى سرب ومس در شاهین دژ 1378  

کلید واژه ها: آذربایجان غربى