ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ نگیسان

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده سید تقى دلاور
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

تهیه نقشه مقدماتى پتانسیل مواد معدنى در محدوده گستره ورقه 1:100.000 نگیسان1379  

کلید واژه ها: سایر موارد