چهار گنبد

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مژگان صفهانى نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى پتانسیل هاى مس رگه اى وپورفیرى

توضیحات

 مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى مس در سیستم GIS

کلید واژه ها: سایر موارد