چاپان (ایرانخواه)

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده همکارى خانم اسکندرى وکیانى 1379
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى پتانسیل هاى مس رگه اى و آهن اسکارنى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى مس و آهن در منطقه 

کلید واژه ها: سایر موارد