پاریز

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مریم عرفاتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى پتانسیل هاى مس پورفیرى

توضیحات

تهیه گزارش مطالعات مقدماتى پتانسیل هاى مس پورفیرى در منطقه پاریز

کلید واژه ها: سایر موارد