گزارش طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایى سازمان زمین شناسى

نوع گزارش تهیه پایگاه اطلاعاتى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده خانم مهدى زاده و مژگان زارعى نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

ایجاد زیرساخت داده هاى تولید شده

توضیحات

کلیه لایه هاى اطلاعاتى موجود در سازمان زمین شناسى بررسى وطبقه بندى گردیده 1379   

کلید واژه ها: سایر موارد