سقز

نوع گزارش تهیه پایگاه اطلاعاتى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده دکتر دانشفر و پانته آ گیاهچى, زعیم فرحزادى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۷

خلاصه توضیحات

پى جویى پلى متال با استفاده از GIS

توضیحات

اولین گزارش پتانسیل معدنى به روش مولینگ در GIS در سال ۱۳۷۷

کلید واژه ها: سایر موارد