ورقه جبال بارز

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS و تهیه نقشه پتانسیل معدنى و گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد