رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى جبال بارز

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه رقومى

توضیحات

تهیه نقشه رقومى

کلید واژه ها: سایر موارد