زون میامى

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه نقشه و گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد