ورقه شهر بابک

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان کرمان
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد-مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى و گزارش

کلید واژه ها: کرمان