کمربند میانى استان سمنان

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سمنان
نویسنده مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى و گزارش

کلید واژه ها: سمنان