نقشه پراکندگى مواد معدنى استان گلستان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه نقشه معدنى رقومى

کلید واژه ها: سایر موارد