نقشه زمین شناسى استان گلستان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

توضیحات

تهیه نقشه زمین شناسى رقومى

کلید واژه ها: سایر موارد