زون طارم

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان زنجان
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد- پانته آ گیاهچى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى و گزارش(۱۳۷۸)

کلید واژه ها: زنجان