ورقه تخت سلیمان

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

انجام مطالعات GIS وتهیه پتانسیل معدنى و گزارش(۱۳۷۸)

کلید واژه ها: سایر موارد