زون فردوس-خوسف

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان خراسان جنوبى
نویسنده مژگان اصفهانى نژاد و همکاران
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و شناسایى نواحى امیدبخش معدنى با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازى اطلاعات زمین شناسى، ژئوفیزیک هوایى، ماهواره اى، ژئوشیمى و نشانه هاى معدنى در محیطGIS

کلید واژه ها: خراسان جنوبى