ورقه یکصد هزارم ورچه

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده على حسین مردى طرشتى و جلال کرمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد