ورقه یکصد هزارم دلیجان ومحلات

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان مرکزى
نویسنده علیرضا کیانى و جلال کرمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: مرکزى