ورقه یکصد هزارم شازند

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان مرکزى
نویسنده احمد کاظمى مهرنیا و جلال کرمى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: مرکزى