ورقه یکصد هزارم ایرانشهر وسرباز

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سیستان و بلوچستان
نویسنده علیرضا کیانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان