نواحى میدوک وزالکى

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده فریبزر قریب
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه زمین شناسى درمقیاس 000/1:10

کلید واژه ها: سایر موارد