زون ۲ اکتشافى (شمال وشمال غرب ایران)

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده راضیه لک
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى مقدماتى پتانسیل هاى مس وطلا

کلید واژه ها: سایر موارد