ورقه یکصد هزار گلپایگان

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده احمد کاظمى مهرنیا و مریم دهقان
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد