ورقه یکصد هزارتسوج،ماکو،قره ضیاء الدین وسیه چشمه

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده سیمین مهدیزاده و وحید فتوتى واحمدکاظمى مهرنیا
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد