ورقه یکصد هزارم خیر

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده حمید آقا جانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد