ورقه یکصد هزار اسفوردى بافق

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان یزد
نویسنده رضا زرین فر و امیر عباس عسگرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: یزد