ورقه یکصد هزار دامغان

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سمنان
نویسنده فلوریز خیرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سمنان