ورقه یکصد هزارم خضر آبا ده شیر

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده احمد کاظمى مهرنیا
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد