پروژه ارومیه – دختر ورقه پاریز

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان غربى
نویسنده سیمین مهدیزاده و وحید فتوتى، ناصر نعیمى، طیبه سامانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

کلید واژه ها: آذربایجان غربى