برگه هاى یکصد هزارمنطقه جبال بارز

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان کرمان
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى و حمید آقاجانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: کرمان